top of page

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij https://www.straffekost.eu/ (de "website"). Deze website wordt beheerd door REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN ("wij", "ons" of "onze"). Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden") die van toepassing zijn op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de website.

Gebruikslicentie
Wij verlenen u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom
De website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, software en ander materiaal dat op de website wordt weergegeven of beschikbaar wordt gesteld, zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers. U mag de website of de inhoud ervan niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, of afgeleide werken maken van de website of de inhoud ervan, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Gebruikersinhoud
U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u op de website plaatst, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, feedback, foto's, video's en andere materialen ("gebruikersinhoud"). U garandeert dat uw gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten, en dat uw gebruikersinhoud geen lasterlijk, obsceen, bedreigend, beledigend of anderszins onwettig is. Wij behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te verwijderen of te wijzigen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk of anderszins ongepast achten.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid
De website wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en ononderbroken of foutloze werking. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met uw gebruik van de website of de inhoud ervan.

 

Rechtskeuze en geschillenbeslechting
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Uw voortgezette gebruik van de website na de wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

 

Algemeen
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot uw gebruik van de website. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht. Ons verzuim om een recht of bepaling onder deze voorwaarden af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:
 

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN
Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem
Ondernemingsnummer 0471371597

T. +32 11 31 38 98
info@rlhv.be

Bedankt voor het gebruik van https://www.straffekost.eu/.

LOGO.png
bottom of page